Όροι Χρήσης

Η χρήση του ιστοτόπου https://wxradar.3dsa.net (εφεξής ο «Ιστότοπος») από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής o «Xρήστης») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον Iστότοπο. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Συνιστάται στο Χρήστη ο περιοδικός έλεγχος των όρων, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των παρόντων όρων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή. Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης.

1. Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, καλλιτεχνικής επιμέλειας, μουσικής, βίντεο και υπολογιστικού κώδικα (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών, 3Δ Α.Ε. (εφεξής ο «Κύριος του Ιστοτόπου»), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και διέπεται από τις εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, (εμπορικά και υπηρεσιών) σήματα και γνωρίσματαπου περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του Κυρίου του Ιστοτόπου ή/και εταιρειών του ομίλου στον οποίο αυτή ανήκει, ή/και προσώπων που αναφέρονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον Ιστότοπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν τα σήματα τρίτων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

2. Άδεια Χρήσης

Ο Κύριος του Ιστοτόπου ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου για προσωπική και εταιρική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου του Ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

3. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Ο Κύριος του Ιστοτόπου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει», και ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν εγγυάται και κατά συνέπεια υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης του Ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής) από Χρήστες του Ιστοτόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη διαθεσιμότητα, τη χρήση του Ιστοτόπου, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, ο Κύριος του Ιστοτόπου όμως δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και κακόβουλο λογισμικό τρίτων, είτε πρόκειται για τον Ιστότοπο του Κυρίου του Ιστοτόπου, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή, μέσω των οποίων μεταδίδεται το Περιεχόμενό του.

Όταν ο Χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς τον Ιστότοπο με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή e-mail, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που αυτές αντίκεινται στους κανόνες χρήσης του Ιστοτόπου και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Απαγορεύεται επίσης στον Χρήστη η δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών καθώς και η συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Ο κύριος του Ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον Χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Καμία απεικώνιση, δήλωση ή ανάρτηση στον Ιστότοπο δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως υποκατάστατο της "Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας - ΕΜΥ". Εάν ο Χρήστης βασιστεί σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο, το κάνει αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη. Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που τυχόν παρέχονται στον Ιστότοπο εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις του Κυρίου του Ιστοτόπου, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν συμβουλή της "Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας - ΕΜΥ".

4. Υπερσύνδεσμοι/σύνδεσμοι/διαφημίσεις

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα του Κυρίου του Ιστοτόπου και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logos) του Κυρίου του Ιστοτόπου και του ομίλου των εταιρειών στον οποίο ανήκει, όπως αυτά είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο https://wxradar.3dsa.net, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειας του Κυρίου του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις του Κυρίου του Ιστοτόπου ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν ελέγχει το περιεχόμενo των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ευθύνη έναντι των Xρηστών για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή/και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού. Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links).

Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον Κύριο του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.